درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سوین نوری
تاریخ:جمعه 17 بهمن 1393-06:03 ق.ظ

دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

قیمت:100000ریال

دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

فهرست مطالب
1- مقدمه 1
1 -1- چكیده 2
1-2- روش تحقیق 3
1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی 6
1 -4- تعاریف آمادگی الکترونیکی 8
1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی 10
1 -6- فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور 13
1-7- ضرورتها و روشهای ارزیابی آمادگی الكترونیكی 15
1-8- اهمیت ارزیابی آمادگی الكترونیكی 16
1-9- ضرورتهای آمادگی الكترونیكی 18
1 -10- مؤلفههای آمادگی الكترونیكی 19
1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی 22
1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی 25
1-13- موانع تحقق آمادگی الكترونیكی 27
1-14- گزارش اجلاس جهانی اقتصاد 29
1-15- رتبه بندی اكونومیست اینتلیجنس 30
1 -16- جامعه اطلاعاتی 32
1-17- فناوری مولد  ) جامعه صنعتی( 44
2- ساختار کلی یا چهار چوب  ارزیابی آمادگی الکترونیکی 45
2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت 46
2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 51
2 -3- فرصت های ارزش زا 52
3- شناسایی مدلهای آمادگی الكترونیكی و استخراج معیارهای آن 56
3-1- معیار های کلان سنجش آمادگی الكترونیكی 57
3 -2- بررسی کلی مدلهای  ارزیابی آمادگی الکترونیکی 59
3 -3- مدل  CSPP 61
3 -4- مدل  McConnel International 66
3 -5- مدل  CID  68
3 -6- مدل  APEC  74
3-7- مدل  EIU 77
3 -8- مدل Mosaic 82
3 -9- مدلITU 85
3-10- مدل CIDCM 87
3-11- مدل هیكس 90
3-12- مدل MIT 91
3-13- متدولوژی های مورد استفاده مدلها 94
3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک 95
4 - بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها 102
4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط 102
4-2- آمادگی الكترونیكی در تجارت الكترونیك 107
4-3- بررسی مدل های آمادگی الكترونیكی در تجارت الكترونیك 131
4-4- آمادگی الكترونیكی در سطح سازمانها 138
4-5- معیار های ارزیابی آمادگی الكترونیك ساز مان ها در ایران 148
4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008 150
4-7- مقایسه وضعیت آمادگی الكترونیكی در 2008 و 2009 154
5- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها 155
5-1- سازمان های دولتی 156
5-2- سازمانهای تجاری 158
5-3- بنگاههای اقتصادی 161
5-4- جامعه اطلاعاتی 166
6- جمع بندی نهایی 171
7- منابع 177
1- مقدمه
آمادگی الكترونیكی توانایی پذیرش و به كارگیری فناوری اطلاعات در جوامع بوده و دارای چهار مؤلفهء بنگاههای اقتصادی، شهروندان، زیرساختها و دولتها است. اهمیت ارزیابی الكترونیكی در تبیین تفاوت كشورهای مختلف در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شكاف دیجیتالی است. اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتالی، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایهگذاری خارجی و اهداف اجتماعی همچون كاهش شكاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات كیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان از جمله دستاوردهای آمادگی الكترونیكی به شمار میروند.] [
برای ارزیابی آمادگی الكترونیكی مدلهای متفاوتی از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و... وجود دارند كه هر كدام شاخصها و روشهای متفاوتی را برای سنجش آمادگی الكترونیكی ارائه میدهند.
چكیده
منظور از آمادگی الكترونیكی (E – Readiness) توانایی پذیرش، استفاده و بهكارگیری فناوری اطلاعات و كاربردهای مرتبط با آن در جوامع میباشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الكترونیكی جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگی بهكارگیری این فناوری در كلیه زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است. در این راستا ارزیابی آمادگی الكترونیكی جوامع و سازمانها برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمهء برنامهریزی بهینه به منظور نیل به اهداف سازمانی است.
كلمات كلیدی: e readiness  ، فناوری اطلاعات، ارزیابی، زیر ساخت، شكاف دیجیتالی، مدل، شاخص
روش تحقیق
روش تحقیق این پروژه با توجه به شکل ذیل عبارتست از:
1- مطالعه اسناد: به صورت موردی برخی از پروژه ها و اسناد در این زمینه بررسی شده است؛ که منابع آنها مجلات، اینترنت، اسناد کتابخانه ای، پروژه های انجام شده در این زمینه و ... می باشد.
2- Benchmarking: الگوبرداری (Benchmarking) روشی سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می‌توانند فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه‌گیری و اصلاح کنند ؛ این روش با فراهم‌سازی چارچوبی برای سازمانها که بوسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان شکافهای موجود را پر کرد .
3- دریافت مشاوره: با راهنمایی های استاد راهنما و برخی اساتید دیگر در این زمینه، مسیر پروژه تعیین شد.
4- استخراج نتایج: در این مرحله پس از بررسی اسناد جمع آوری شده و همچنین راهنمایی های اساتید ارجمند نتایجی در این مرحله استخراج شده است.
5- ارائه مدلها: با تجزیه و تحلیل نتایج مدلهایی در جهت رسیدن به آمادگی الکترونیکی دسته بندی و ارائه شد.
6- ارائه معیارها: برای رسیدن به آمادگی الکترونیکی نیازمند معیارهایی می باشد، تا منطبق با آنها در راستای مدل مربوطه بتوان به آمادگی الکترونیکی در جامعه رسید.
7- مدل بهینه: با بررسی مدلها و معیارهای بدست آمده در حوزه های مختلف( سازمانهای دولتی، بنگاههای اقتصادی و ...) مدل بهینه در هر حوزه تعیین شد.
تعاریف
در این بخش به تعریف و مفهوم كلی آمادگی الكترونیكی، ضرورت های آمادگی الکترونیکی ،مزایای آمادگی الکترونیکی و .... خواهیم پرداخت. آمادگی الكترونیكی دارای مدل های اندازه گیری متفاوتی می باشد، كه هر كدام از این مدل ها به صورت مجزا تعریف واحدی را از آمادگی الكترونیكی ارائه می دهند. در فصلهای بعدی نیز به این عناوین خواهیم پرداخت.
مفهوم آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی عبارت است از مجموعه شاخص های استاندارد و مورد تائید سازمان های بین المللی در مورد توانمندی ها، امکانات و سرمایه گذاری های یک کشور، شهر یا شرکت در زمینه فناوری اطلاعات که نماینده حجم تلاش ها و پیشرفت های آن محیط برای کاربردی تر کردن فناوری اطلاعات است.
گروه همكاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) كشوری را آماده الكترونیكی میداند كه دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافقنامههای تجاری است.
مطابق تعریف ارائه شده در پروژه سیاستگذاری سیستمهای كامپیوتری (CSPP) یك جامعه آماده از لحاظ الكترونیكی، جامعهای است كه دارای سرعت بالای دسترسی به شبكه در یك بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، بنگاههای اقتصادی، خانهها و مراكز بهداشتی است. در چنین جامعهای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهرهگیری از روشهای الكترونیكی تامین شده و سیاستهای دولتی از كاربری و اتصال به شبكههای كامپیوتری حمایت میكنند.
براساس این تعریف میزان نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات درخانهها، بنگاههای اقتصادی، مراكز بهداشتی و درمانی و ادارات دولتی مبنای ارزیابی آمادگی الكترونیكی یك جامعه قرار میگیرد.
طبق تعریف مركز توسعه بینالمللی در دانشگاه هاروارد (CID) یك جامعه آماده از لحاظ الكترونیكی مجهز به زیرساختهای فیزیكی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبكه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترسی مطمئن و قیمت مناسب است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنین جامعهای درآمیخته است. در چنین جامعهای روشهای الكترونیكی در تجارت به كارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است، در زمینههای اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی و غنی و سازمانهای برخط است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره به كار میرود و در مدارس تدریس میشود، در بخشهای دولتی، خدمات دولت الكترونیكی به كارگیری میشود. همچنین دارای صنعت رقابتی قوی در عرصه مخابرات، قوانین مستقل، امكان دسترسی جهانی و بهرهبرداری از تجارت و سرمایهگذاری خارجی است...
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic